Giao dịch liên kết là gì

GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ

Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Xem thêm : ----->>> dịch vụ lập báo cáo giao dịch liên kết 

Nguyên tắc áp dụng

1. Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết; loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện.

2. Cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định hình thức để không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết để xác định đúng nghĩa vụ thuế quy định tại Nghị định này.

3. Nguyên tắc giao dịch độc lập được áp dụng theo nguyên tắc giao dịch giữa các bên độc lập, không có quan hệ liên kết tại các Hiệp định thuế có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Giao dịch liên kết là gì

Các bên có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

2. Các bên liên kết tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau:

a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;

e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;

h) Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

i) Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

k) Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia. 

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phái sinh giao dịch liên kết.

Ngoài ra, các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế có quan hệ liên kết theo quy định tại Nghị định này, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Xem thêm : ------>>> dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 

Bài liên quan


Tag:

Dịch vụ kiểm toán Quận 10

,

Dịch vụ kiểm toán Tây Ninh

,

Dịch vụ kiểm toán Xín Mần

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Đức

,

Dịch vụ kiểm toán Long An

,

Dịch vụ kiểm toán Trần Đề

,

Dịch vụ kiểm toán Sình Hồ

,

Dịch vụ kiểm toán Nghĩa Lộ

,

Dịch vụ kiểm toán An Biên

,

Dịch vụ kiểm toán Lâm Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Thạnh Phú

,

Dịch vụ kiểm toán Tuần Giáo

,

Dịch vụ kiểm toán Quảng Xương

,

Dịch vụ kiểm toán Quận 11

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Phước

,

Dịch vụ kiểm toán Ninh Hải

,

Dịch vụ kiểm toán Ba Tri

,

Dịch vụ kiểm toán Hàm Thuận

,

Dịch vụ kiểm toán Kiến Thụy

,

Dịch vụ kiểm toán Tiểu Cần

,

Dịch vụ kiểm toán Điện Biên

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Quản Bạ

,

Dịch vụ kiểm toán Đông Hòa

,

Dịch vụ kiểm toán Vĩnh Thuận

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Cần Giờ

,

Dịch vụ kiểm toán Gia Nghĩa

,

Dịch vụ kiểm toán Phúc Yên

,

Dịch vụ kiểm toán Quảng Trạch

,

Dịch vụ kiểm toán Trạm Tấu

,

Dịch vụ kiểm toán Gia Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Kiên Giang

,

Dịch vụ kiểm toán Lương Tài

,

Dịch vụ kiểm toán Hiệp Đức

,

Dịch vụ kiểm toán Hướng Hóa

,

Dịch vụ kiểm toán Ngũ Hành Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Vĩnh Tường

,

Dịch vụ kiểm toán Hậu Lộc

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Liêu

,

Dịch vụ kiểm toán Võ Nhai

,

Dịch vụ kiểm toán Việt Yên

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Bình Thạnh

,

Dịch vụ kiểm toán Hà Quảng

,

Dịch vụ kiểm toán Hòa An

,

Dịch vụ kiểm toán Bảo Lạc

,

Dịch vụ kiểm toán Văn Bàn

,

Dịch vụ kiểm toán Văn Lâm

,

Dịch vụ kiểm toán Hải Châu

,

Dịch vụ kiểm toán Vĩnh Cửu

,

Dịch vụ kiểm toán Trùng Khánh

,